Đại hội cổ đông thường niên – Công ty Cổ phần Sóng Việt

Ngày 23/8, tại khách sạn White Palace, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Sóng Việt (Song Viet Corporation) đã được tổ chức long trọng theo đúng trình tự, thủ tục và luật định với sự tham dự của nhiều quý vị đại biểu và khách mời.

Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch gồm các ông: Hà Thanh Hùng – CT.HĐQT, Phạm Phú Trường – Ủy viên HĐQT và ông Ôn Đường – P.TGĐ thường trực, Đại hội đã tiến hành xem xét và thông qua các nội dung:
1. Báo cáo kết quả hoạt động KD năm 2011 và Kế hoạch kinh doanh năm 2012 và ước kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh sáu tháng đầu năm 2012.
2. Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2011.
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.
4. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông trong thời gian giữa hai phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
5. Tờ trình về thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2012.

Các cổ đông đã thảo luận, phân tích các báo cáo do Ban điều hành trình bày. Đại hội thống nhất nhận định về tình hình kinh tế đặc biết khó khăn trong năm 2011 với lạm phát tăng, tỷ giá biến động lớn, giá nguyên vật liệu đầu vào và lãi suất ngân hàng duy trì ở mức cao, thị trường chứng khoán ảm đạm kéo dài. Các cổ đông bày tỏ sự hài lòng vì sự nỗ lực của bộ máy điều hành và tập thể các bộ, công nhân viên Sóng Việt đã vượt qua mọi khó khăn, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phải vật lộn với nguy cơ thua lỗ có hoặc có thể phá sản, Sóng Việt đã đạt được những kết quả to lớn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, chăm lo tốt đời sống cho cán bộ công nhân viên.

Sau khi tiến hành bỏ phiếu, Đại hội đã bầu ra Hội đồng cổ đông và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2012 gồm có:

Hội đồng cổ đông:

Chủ tịch: Ông Hà Thanh Hùng
Phó chủ tịch: Ông Phạm Phú Ngọc Trai
Ủy viên: Ông Trần Phú Hòa
Ủy viên: Ông Phạm Phú Trường
Ủy viên: Ông Ôn Đường

Ban kiểm soát

1. Ông Trương Thanh Hiệp
2. Ông Nguyễn Việt Thuần
3. Bà Trần Thị Mỹ

 

Khai trương phú quốc