Thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm 2018

Văn bản thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm 2018: tại đây

Khai trương phú quốc