Thư mời tham gia Đại hội cổ đông và giấy ủy quyền

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sóng Việt, hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sóng Việt trân trọng kính mời Quý cổ đông  đến tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Thư mời tham gia Đại hội Cổ đông và giấy ủy quyền xem chi tiết : tại đây

Khai trương phú quốc