Thư mời và tài liệu đại hội cổ đông năm 2018

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sóng Việt, hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sóng Việt trân trọng kính mời Quý cổ đông  đến tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Thư mời và tài liệu đại hội cổ đông năm 2018:

Thư mời và tài liệu đại hội cổ đông năm 2018

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sóng Việt, hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sóng Việt trân trọng kính mời Quý cổ đông  đến tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Thư mời : link tải về => TẠI ĐÂY

Mẫu giấy ủy quyền tham gia đại hội cổ đông thường niên năm 2018 => TẠI ĐÂY

Nội dung chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  : link tải về => TẠI ĐÂY

Quy chế tổ chức DHDCD thường niên 2018 : link tải về => TẠI ĐÂY

Quy chế bầu cử thành viên HDQT – BKS nhiệm kỳ 2018-2023 : link tải về => TẠI ĐÂY

Mẫu báo cáo kê khai người có lợi ích liên quan 2018 : link tải về => TẠI ĐÂY

Mẫu biên bản nhóm cổ đông đề cử ứng viên HDQT 2018  : link tải về => TẠI ĐÂY

Mẫu sơ yếu lí lịch ứng cử viên 2018 : link tải về => TẠI ĐÂY

Mẫu thông báo đề cử ứng viên 2018 : link tải về => TẠI ĐÂY

Mẫu thông báo tự ứng cử 2018 : link tải về => TẠI ĐÂY

Thông báo về việc tạm ứng cổ tức 2018 : link tải về => TẠI ĐÂY

 

 

Khai trương phú quốc