Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sóng Việt, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sóng Việt trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

 

+ Thư mời, nội dung chương trình và giấy ủy quyền: link tải về => TẠI ĐÂY

 

+ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024: link tải về => TẠI ĐÂY

 

+ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2039: link tải về => TẠI ĐÂY

 

+ Hồ sơ ứng cử, đề cử HĐQT, BKS:

     - Mẫu thông báo đề cử ứng viên : link tải về => TẠI ĐÂY

   

     - Mẫu thông báo tự ứng cử : link tải về => TẠI ĐÂY

   

     - Mẫu biên bản nhóm cổ đông đề cử ứng viên: link tải về => TẠI ĐÂY

   

     - Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên : link tải về => TẠI ĐÂY

   

     - Mẫu báo cáo kê khai người có lợi ích liên quan : link tải về => TẠI ĐÂY

 

+ Thông báo kết quả ĐHCĐ năm 2024: link tải về => TẠI ĐÂY

 

Khai trương phú quốc